9. Egyéb

MÓDOSULT három helyi LEADER felhívás!

Az Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete működési területén elérhető három
gazdaságfejlesztéshez köthető felhívás módosult!
A módosítások, az alábbi három felhívást érintik:

1. Mikrovállalkozások versenyképességének fokozása

2. Turisztikai szolgáltatások és kínálat fejlesztése

3. Helyi termékek piacra jutásának támogatása

A LEADER – Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítására irányuló helyi pályázati felhívások, illetve azok módosításai elérhetőek a Magyar Államkincstár honlapján található ún. helyi felhívás kereső alkalmazásban (ide kattintva), ahol Helyi Akciócsoportonként és településenként lehet tájékozódni a pályázati lehetőségekről.

Kérjük, hogy a módosított felhívásokat, azok mellékleteit alaposan tanulmányozzák át, s ezek alapján készítsék el a pályázataikat!

Telefonos és e-mailes ügyelet!

Tisztelt Ügyfeleink!

2016. október 19-én (szerdán) a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete munkaszervezeténél a személyes ügyfélfogadás szünetel.

A fenti időszakban telefonos és e-mailes ügyeletet tartunk az alábbi elérhetőségeken:

telefon: 06-20/961-5463

e-mail: jaszsagi.kistersegi@gmail.com

Megértésüket köszönjük!

JKHK munkaszervezete

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal megkezdi a 2015. évi pénzügyi fegyelem alkalmazásából eredő visszatérítések kifizetését

Felhívjuk a termelők figyelmét, hogy az ügyfél-nyilvántartásban szereplő bankszámlaszámuk és egyéb, a kifizetéshez szükséges adataik helyességét ellenőrizzék! Amennyiben az adataikban bekövetkező változásról nem tették meg a jogszabályban előírt bejelentést, azt haladéktalanul tegyék meg, különben október 15. után elveszítik jogosultságukat a kifizetésre.

A pénzügyi fegyelem alkalmazása miatt a tagállamoknak minden évben csökkentést kell végrehajtania a 2.000 eurót meghaladó közvetlen támogatások esetében. A csökkentési együtthatót, amelyet a 2.000 eurót meghaladó részre kell alkalmazni, egy adott kérelmezési évre vonatkozóan a Bizottság határozza meg. A levont összegekből keletkező tagállami befizetésekből hozza létre évente az Európai Unió azt a krízistartalékot, amelynek célja a mezőgazdasági termelést vagy értékesítést érintő súlyos válságok kezelése.
Amennyiben a pénzügyi év végéig ez a tartalék nem került felhasználásra, a Bizottság visszatéríti a tagállamok részére. A tagállam feladata, hogy a termelőknek a levont összeget kifizesse.

Magyarország esetében, a 2015. évi kérelmekre vonatkozóan 13,72 millió euró (mintegy 4,2 milliárd forint) értékben került sor csökkentésre. Mivel a krízistartalék az idén nem került felhasználásra, ezen összeg most a jogosult termelők részére kifizethetővé vált. A folyósítást a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) hivatalból indult eljárás keretében 2016. október 15-ig megvalósítja.

A visszatérítésre azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akik a 2015. évben közvetlen támogatás iránti kérelmet nyújtottak be, közvetlen támogatásaik összege a 2.000 eurót meghaladták, valamint 2016. szept. 21-ig jogerőre emelkedett olyan határozattal rendelkeznek, amely alapján pénzügyi fegyelemből adódó támogatás-csökkentés került alkalmazásra.

A visszatérítés összegéről az MVH, az alkalmazott csökkentés arányában hoz határozatot. Felhívjuk az érintettek figyelmét arra, hogy az ügyfél-nyilvántartásban szereplő bankszámlaszámuk és egyéb, a kifizetéshez szükséges adataik helyességét ellenőrizzék. Amennyiben a megadott adatokban változás történt, haladéktalanul kezdjék meg annak módosítását.

A 2007. évi XVII. törvény alapján az ügyfél köteles az MVH-t az ügyfél-nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változásról – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – értesíteni.

Mivel az uniós szabályozás alapján a kifizetésre kizárólag 2016. október 15-ig van lehetősége a tagállamnak, nem lesznek jogosultak a visszatérítésre azok a mezőgazdasági termelők, akik a fenti kötelezettségüknek nem tesznek eleget, így részükre a folyósítás nekik felróható okból, ezen időszak alatt nem teljesíthető. Kivételt képeznek azok az esetek, ahol a kifizetés napján már folyamatban van a mezőgazdasági termelő fizetési számlájára, adataira vonatkozó bejelentés.

Megjelent a Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása című felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása” című (VP6-6.2.1-16 kódszámú) felhívás.

A Felhívás címe: Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja, mikrovállalkozás indítása

A felhívás kódszáma: VP6-6.2.1-16

A Felhívás indokoltsága és célja: A Felhívás a Vidékfejlesztési Program 6. prioritásához kapcsolódik, amelynek átfogó célja a vidéken élők számára új munkahelyek létrehozása, és ezáltal a vidéki települések élhetőbbé, vonzóbbá tétele. Az intézkedés támogatja a tanyás településeken és vállalkozáshiányos aprófalvas területeken megvalósuló tevékenység-, illetve vállalkozás-fejlesztéseket.

A támogatás fő céljai:

A) a vidéki térségekben a már működő, legalább egy teljes lezárt üzleti évvel rendelkező mezőgazdasági mikro-vállalkozások nem mezőgazdasági tevékenység indításával történő gazdasági több lábon állásának biztosítása (a továbbiakban: 1. célterület)

B) a vidéki térségekben helyi szükségleteket kiszolgáló szolgáltató mikrovállalkozás indításának előmozdítása (a továbbiakban: 2. célterület)

A jelen felhívás keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

A rendelkezésre álló forrás: A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 13,85 milliárd Ft, amely az alábbi két célterületre bontva kerül megnyitásra:

1. célterület: -„Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – Mezőgazdasági tevékenységek diverzifikációja” 5,54 Mrd Ft.

2. célterület: – „Nem mezőgazdasági tevékenységek elindításának támogatása – mikrovállalkozás indítása” 8,31 Mrd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 1154 db.

A támogatási kérelmek benyújtására 2016. 10. 24-től lesz lehetőség.

További részletek a támogatási felhívásban olvashatók:

https://www.palyazat.gov.hu/vp6-621-16-nem-mezgazdasgi-tevkenysgek-elindtsnak-tmogatsa-mezgazdasgi-tevkenysgek-diverzifikcija-mikrovllalkozs-indtsa

 

 

Az Irányító Hatóság elfogadta a 2014-2020-as tervezési időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégiát

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a Miniszterelnökség Agrár-Vidékfejlesztési Programokért Felelős Helyettes Államtitkársága, mint Irányító Hatóság megküldte a 2014-2020-as időszakra szóló Helyi Fejlesztési Stratégia (HFS)  jóváhagyásáról, valamint a véglegesen elismert LEADER HACS-ként való elismerésről szóló dokumentumot. Ezzel egyidejűleg megküldték a HFS szakmai értékelését is, mely szerint a HFS minden előírt követelménynek megfelelt.

Letölthető fájlok:

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete HFS jóváhagyás

Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete HFS szakmai értékelés

Az Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete  a 2014-2020-as időszakban 18 településen folytatja a megkezdett vidékfejlesztési munkát és a térségi fejlesztéseket.

Az aktuális pályázati rendszerről hamarosan tájékoztatást nyújtunk honlapunkon!

Tagfelvétel

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesületének közgyűlése a tagfelvétel tárgyában 2016. április 29-én tart ülést.

A felvételi eljárás az Egyesület illetékességi területéről, a tagsági követelményeknek megfelelő tagjelölt belépési nyilatkozatának az Elnökséghez történő eljuttatásával kezdődik, amelyhez csatolni szükséges az Egyesület legalább 2 tagjának írásos ajánlását.

Az Egyesületnek tagja lehet minden olyan természetes személy és jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki egyetért az Egyesület céljaival, elfogadja az alapszabályt, rendszeresen fizeti a tagdíjat, legalább 2 tag felvételhez hozzájáruló írásos ajánlását beszerzi, és felvételét a Közgyűlés megállapítja.

Minden jelentkezést szívesen fogadunk!

Amennyiben további kérdésük van forduljanak hozzánk bizalommal:

Tel.: 06 57/443-570

A belépési nyilatkozat és az írásos ajánlásához szükséges dokumentumok az alábbi linken megtalálhatók:

http://jaszleader.hu/?page_id=519&path=%C3%9Aj%20tag%20felv%C3%A9tel%20dokumentum

Telefonos és e-mailes ügyelet!

Tisztelt Ügyfeleink!

2016.  április 22-én (pénteken) a Jászsági Kistérségi Helyi Közösség Egyesülete munkaszervezeténél a személyes ügyfélfogadás technikai okok miatt szünetel. A fenti időszakban telefonos és e-mailes ügyeletet tartunk az alábbi elérhetőségeken:

06 30/699 3624 ; 06 20/961 5463

jaszsagi.kistersegi@gmail.com

Megértésüket köszönjük!

JKHK munkaszervezete

Pályázati lehetőség!

Öt új pályázati felhívás jelent meg a Vidékfejlesztési Program keretében. A Felhívás több területen kíván hozzájárulni az állattartó telepek versenyképességének növeléséhez. Lehetőség nyílik az állattartásra, valamint az előállított termék kezelésére, tárolására szolgáló épületek, építmények létrehozására, kialakítására, továbbá építéssel nem járó projektek megvalósítására is az állattartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzésén keresztül.

Az állattartás erőforrás-hatékonyságának javulása többek között a fajlagos energiafelhasználás csökkenését eredményezi, ezért jelen Felhívás különösen épít az állattartó létesítmények minden olyan irányú beruházására, amely a hatékonyabb energiafelhasználást hivatott elősegíteni. Ennek megfelelően az állattartó telepek létesítményeinek épületenergetikai, épületgépészeti felújítása, technológiáinak korszerűsítése, valamint a megújuló energia hasznosítására irányuló technológiák beszerzése is támogatásra kerül. A Felhívás további fontos célja a fiatal termelők gazdaságainak megerősítése, fejlesztése.

VP2-4.1.1.3-16 szarvasmarhatartó telepek korszerűsítését támogató felhívás.

Beadás kezdete: 2016. május 2.

Beadási határidő: 2018. május 2.

VP2-4.1.1.1-16 állattartó telepek korszerűsítését támogató felhívás

A Felhívás célja a lófélék, a húshasznosítású galamb, a strucc, az emu, a fürj, a nyúl, a méh és a csincsilla tartásának támogatása

Beadás kezdete: 2016. május 6.

Beadási határidő: 2018. május 6.

VP2-4.1.1.4-16 juh- és kecsketartó telepek korszerűsítését támogató felhívás

Beadás kezdete: 2016. május 5.

Beadási határidő: 2018. május5.

VP2-4.1.1.2-16 baromfitartó telepek korszerűsítését támogató felhívás

Beadás kezdete: 2016. május 4.

Beadási határidő: 2018. május4.

 VP2-4.1.1.5-16 sertéstartó telepek korszerűsítését támogató felhívás

A Széchenyi 2020 keretében megjelent a „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.5-16 kódszámú) Felhívás. A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 19 860 millió Ft. Az összeg három fókuszterületi megosztásban áll a támogatást igénylők rendelkezésére. Ennek aránya a következő:

A mezőgazdasági üzemek gazdasági teljesítményének növelése és a szerkezetátalakítás és modernizáció ösztönzése, különös tekintettel a piaci részvétel és orientáció növelésére, valamint a mezőgazdasági diverzifikációra – keretösszege: 10 350 millió Ft.

A generációs megújulás előmozdítása a mezőgazdaságban – keretösszege: 3540 millió Ft.

A mezőgazdaság és az élelmiszer-feldolgozó iparág általi energiafelhasználás hatékonyságának fokozása – keretösszege: 5970 millió Ft.

A Felhívásra azok a mezőgazdasági termelők nyújthatnak be támogatási kérelmet, akik megfelelnek a Felhívás dokumentuma 4.1 pontjában részletezett követelményeknek.

Beadás kezdete: 2016. május 3.

Beadási határidő: 2018. május 3.